Sene Başı Zümre Öğretmenler Toplantısı

0
1230

SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTISI

ZÜMRE ADI  TARİH
ZÜMREYE BAĞLI BULUNAN DERSLER

 

TARİH
T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI
TOPLANTI TARİHİ                      02/09/2019
TOPLANTI GÜNÜ CUMA
TOPLANTI YERİ                          ÖĞRETMENLER ODASI
TOPLANTI SAATİ 09.30
TOPLANTIYA KATILANLAR 


GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış, yoklama, yazman seçimi.
 2. 01/07/2015 tarihli 29403 No’lu Resmi Gazete’de yayınlanan yeni orta öğretim kurumlar yönetmeliğinin Zümre Öğretmenler Kurulu’nun nasıl yapılacağını belirleyen 111.maddesinin okunması ve zümre toplantısının gündeminin bu maddeye uygun bir şekilde belirlenmesi.
 3. 2017/2018 yılı yılsonu zümre toplantısında alınan kararların okunması. Alınan kararların uygulamaya geçirilip geçirilmediğinin tespitinin yapılması.
 4. (1739) sayılı yasa ,Türk milli eğitiminin temel amaçlarının okunması ve Tarih derslerinin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak 2017/2018 Eğitim-Öğretim yılının planlamasının bu doğrultuda yapılması.
 5. Tarih dersleri programında programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması.
 6. Tarih Dersleri Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak tarih derslerinin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi.
 7. Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi.
 8. Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi.
 9. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması.
 10. Tarih derslerinin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi.
 11. Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması.
 12. Tarih derslerinde öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması.
 13. Tarih derslerinde uygulanacak olan sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçütleriyle puanlarının belirlenmesi.
 14. Tarih derslerinde öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programlarıyla okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması.
 15. Tarih dersleri ile ilgili öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katılacakları çeşitli sınav, yarışma ve belirli gün ve haftalar ile ilgili yapılacak çalışmaların planlanması.
 16. Dilek ve Temenniler, Kapanış.
Emotional discomfort, when accepted, rises, crests and falls in a series of waves.

You must learn one thing. The world was made to be free in. Give up all the other worlds Except the one in which you belong.

GÜNDEM  MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Zümre Başkanı ………… ; bu toplantının okulumuza ve Türk Milli Eğitimi’ne hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı açmıştır. Yukarıda adı geçen Tarih Öğretmenlerinin yapılan yoklamada hazır oldukları görülmüştür. Yazman olarak …………  seçildi
 2. Zümre Öğretmenler Kurulu MADDE 111- (1) Zümre öğretmenler kurulu, okulda aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşur. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca uzman, usta öğretici, eğitici personel ve atölye teknisyenleri de zümre öğretmenler kuruluna katılır. Kurul, ilk toplantısında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer. (2) Kurul, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır. Kararlar, oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ayrıca zümre öğretmenler kurulu program ve diğer öğrenme etkinliklerini değerlendirmek, uygulama süreçlerini izlemek, ortak kullanılacak ölçme-değerlendirme araçlarını hazırlamak ve sınav analizlerini yapmak üzere her ay belirli bir günde bir araya gelir. Bu toplantılara ayda bir kez okul müdürü veya sorumlu müdür yardımcısı katılır. (3) Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında; a) Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması, b) Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk millî eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması, c) Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması, ç) Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi, d) Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi, e) Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi, f) Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması, g) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi, ğ) Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması, h) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması, ı) Görsel sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçütleriyle puanlarının belirlenmesi, i) Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programlarıyla okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması, j) Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi ve benzeri konular görüşülür. (4) Okul müdürü gerektiğinde aynı sınıf seviyesinde zümre öğretmenleriyle toplantı düzenleyebilir. (5) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca; a) Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, dal dersleri ve modüllerinin belirlenmesi, b) Gerektiğinde yeni öğretim programlarının hazırlanması ve mevcutların geliştirilmesi, c) Alandaki gelişmelerin izlenip değerlendirilmesi, ç) Matematik ve fen bilimleriyle ilgili atölye, laboratuvar ve meslek dersleri arasındaki ortak konuların birlikte ve eş zamanlı yürütülmesi, d) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar, e) Mesleki ve teknik eğitimle ilgili proje, yarışma, fuar ve sergi çalışmalarıyla, f) Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili sağlık ve güvenlik şartları ilgili konular da görüşülür. .” maddesini ………… okudu.
 3. 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı sonunda yapılan zümre toplantısında alınan kararlar ………… tarafından okundu. Tarih Öğretmenleri olarak derslerde, zümre kararlarına uygun hareket edildiğine karar verildi. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında da zümre öğretmenleri arasında diyaloğun aynen devam etmesi kararlaştırıldı.
 4. 14 Haziran 1973 tarih ve 14574 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1739 karar no’lu “Milli Eğitim Temel Kanunu” ‘nun 2.,3. ve 28. maddeleri okundu

07 Eylül 2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 5.,6. ve 7.maddeleri okundu.

Tarih Dersinin Genel Amaçları okundu.

2016/2017 Eğitim-Öğretim yılının planlamasının bu doğrultuda yapılacağı belirtildi.

 1. I – Genel amaçlar: Türk Milli Eğitiminin genel amacı,Türk Milletinin bütün fertlerini, 1. (Değişik: 16/6/1983 – 2842/1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan;insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri,davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır. II – Özel amaçlar: 1-Madde 3 – Türk eğitim ve öğretim sistemi,bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.

Tarih grubu dersleri zümresinin Atatürkçülük ile ilgili belirlediği konular şunlardır:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında, Cumhuriyetçilik ilkesi açıklanarak demokrasi ile ilişkisi üzerinde durulacaktır.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Atatürk’ün siyasi hayatı ve ileri görüşlülüğü anlatılacaktır.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Atatürk’ün eğitim felsefesi ve Türk milli eğitimine verdiği önem anlatılacaktır.

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün önemi ve Mehmet Akif ERSOY’un hayatı anlatılacak.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Türk Şehitlerini Anma Günü’nde Atatürk’ün askeri kişiliği açıklanacaktır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında, TBMM’nin açılışı, milli egemenliğin demokrasi ile ilişkisi açıklanacaktır.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında Atatürk’ün Türk bağımsızlığına verdiği önem, Samsun’a çıkışı ve milli bilinci uyandırışı işlenecektir

Hatice ERÇEVİK“Atatürk  ilke  ve  inkılapları  günlük  ve  yıllık  planlarda  belirtilip  derslerimizde  işlenmektedir  ve  2212- 2488 sayılı  tebliğler  dergisindeki  amaç  ve  ilkeler  doğrultusunda  öğrenciler  bilgilendirmektedir” dedi.

 

 1. Tarih Dersleri Öğretim Programları ile ulaşılması beklenen temel beceriler şunlardır:
 • Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma
 • Eleştirel düşünme
 • Yaratıcı düşünme
 • İletişim kurma
 • Araştırma-sorgulama
 • Sorun çözme
 • Bilgi teknolojilerini kullanma
 • Girişimcilik
 • Gözlem yapma
 • Değişim ve sürekliliği algılama
 • Mekanı algılama
 • Sosyal katılım

Tarih Dersleri Öğretim Programlarında yer alan tarihsel düşünme becerileri şunlardır

 • Kronolojik düşünme
 • Tarihsel kavrama
 • Tarihsel analiz ve yorum
 • Tarihsel sorun analizi ve karar verme
 • Tarihsel sorgulamaya dayalı araştırma

Yukarıda belirtilen Öğretim programlarında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak okulumuzda okutulan Tarih derslerinde,derslerin işlenişinde uygulanacak olan öğretim yöntem ve teknikleri aşağıda verilen tabloda yer aldığı şekilde belirlenmiştir

TARİH DERSLERİNDE KULLANILABİLECEK YÖNTEM VE TEKNİKLER

Araştırma Kavram Haritası Hazırlama Metin İnceleme
Gezi-Gözlem-İnceleme Tablo Hazırlama Metin Yazma
Anlatım Karşılaştırma Kompozisyon Yazma
Soru-cevap Karşılaştırmalı Tablo Hazırlama Hikâye Yazma
Bireysel Çalışmalar Şema Hazırlama Empati Yapma
Grup Çalışması Bilgi Kartları Hazırlama Film-Belgesel Tiyatro İzleme
Grup Tartışması Afiş Hazırlama Ses kayıtları-Marş vb.dinleme
Tekrarlama Broşür Hazırlama Sunu Hazırlama
Yapılan işi Yorumlama Pano Hazırlama Sunum Yapma
Bulmaca Hazırlama Çözme Biyografi Çalışması Drama-Rol Yapma
Harita Çalışması İçerik Analizi Yapma Şehir Araştırması Yapma
Tarih (Zaman) Şeridi Hazırlama Eser İncelemesi  

7.Okulumuzda okutulan Tarih Dersleri için hazırlanacak olan Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planları’nda esas alınacak Öğretim Programları ve diğer hususlar şu şekildedir;

Tarih 9.Sınıflarda;

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 11.10.2007 karar tarihli ve 172 karar sayılı, 2602 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan ve aşağıdaki tabloda yer verilen Tarih Dersi 9.Sınıf Öğretim Programı esas alınacaktır.

 

ÜNİTE ÜNİTENİN ADI KAZANIM SAYISI SÜRE/DERS SAATİ ORANI (%)
I.ÜNİTE TARİH BİLİMİ 9 14 20
II.ÜNİTE UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR 6 10 14
III.ÜNİTE İLK TÜRK DEVLETLERİ 8 12 18
IV.ÜNİTE İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13.Yüzyıla Kadar) 7 10 16
V.ÜNİTE TÜRK-İSLÂM DEVLETLERİ (10-13.Yüzyıllar) 8 12 18
VI.ÜNİTE TÜRKİYE TARİHİ (11-13.Yüzyıl) 6 14 14
  TOPLAM 44 72 100

Tarih 10.Sınıflarda;

 1. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 09.2011 karar tarihli ve 134 karar sayılı, 2649 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan ve aşağıdaki tabloda yer verilen Tarih Dersi 10.Sınıf Öğretim Programı esas alınacaktır.
ÜNİTE ÜNİTENİN ADI KAZANIM SAYISI SÜRE/DERS SAATİ ORANI (%)
I.ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 9 12 17
II.ÜNİTE DÜNYA GÜCÜ:OSMANLI DEVLETİ(1453-1600) 16 18 25
III.ÜNİTE ARAYIŞ YILLARI (XVII.YÜZYIL) 11 11 15
IV.ÜNİTE AVRUPA VE OSMANLI DEVLETİ (XVIII.YÜZYIL) 11 11 15
V.ÜNİTE EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) 17 20 28
  TOPLAM 64 72 100

 

T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 11.Sınıflarda;

 1. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 05.2012 karar tarihli ve 36 karar sayılı, 2657 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan ve aşağıdaki tabloda yer verilen T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi (11.Sınıf) Öğretim Programı esas alınacaktır.
ÜNİTE ÜNİTENİN ADI KAZANIM SAYISI SÜRE/DERS SAATİ ORANI (%)
I.ÜNİTE 1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL 4 6 7
II.ÜNİTE MİLLİ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ 7 8 11
III.ÜNİTE KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER 5 8 8
IV.ÜNİTE TÜRK İNKILÂBI 12 16 19
V.ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ 28 22 45
VI.ÜNİTE ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI 4 6 7
VII.ÜNİTE ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ 2 2 3
  TOPLAM 62 72 100

9.,10.ve 11.sınıflarda okutulacak Tarih derslerinin kazanım sayısı,süre/ders saati ve oranları (%) dikkate alınarak yukarıdaki tabloda yer aldığı şekilde bir zamanlama yapılmış,ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinin  bunlara göre yapılması kararlaştırılmıştır.

 1. Zümre Başkanı; ………….. ‘‘9.sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin başarı / başarısızlık durumları konusunda Müdür Yardımcısı, Rehber Öğretmen, Sınıf Rehber Öğretmenleri, Ders Öğretmenleri ve Öğrenci Velisi ile görüşmeliyiz. 10.sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin başarı / başarısızlık durumları konusunda Müdür Yardımcısı, Alan Şefi, Rehber Öğretmen, Sınıf Rehber Öğretmenleri, Ders Öğretmenleri ve Öğrenci Velisi ile görüşmeliyiz. 11.sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin başarı / başarısızlık durumları konusunda da yine Müdür Yardımcısı, Alan Şefi, Dal Şefi, Rehber Öğretmen, Sınıf Rehber Öğretmenleri, Ders Öğretmenleri ve Öğrenci Velisi ile görüşmeliyiz.’’ dedi.

Tarih Öğretmeni ;…………..‘‘Bir devletin kültür ve medeniyeti işlenirken; Yazı ve Edebiyat konusunda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ile, Sanat konusunda Meslek dersleri öğretmenleri ile, Din konusunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ile, Devletlerin kurulduğu yer konusunda Coğrafya Öğretmeni ile işbirliğinin yapılmasının bu konuların iyi anlaşılmasında faydalı olacağını,’’ söyledi

    9.Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması konusunda;

………….. ’’ Tarih derslerinde verilecek performans ödevlerinin teknolojiden yararlanılarak

yapılmasının istenmesi öğrenciler için faydalı olacaktır” Dedi.

………….. Tarih derslerinde belgesellerden,videolardan Eba sitesindeki hazır sunumlardan yararlanılmasının öğrenmeyi arttıracağını belirtti.

10.Tarih derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan ilk kaynağımız Ders Kitabı’dır.   Bu nedenle  derslerimizde ilk olarak,Bakanlık tarafından okulumuza gönderilen ve öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtılacak olan MEB Yayınları’nın ders kitapları kullanılacaktır.

Bundan başka; konuların özelliğine göre eba sitesinde yer alan haritalar,grafikler, tarihi belgesel ve filmler,resimler,.kullanılması kararlaştırılmıştır.

Tarih Öğretmeni, ………….. ’Tüm tarih grubu derslerinde işlenecek konular öğrencilere bir ders öncesinden duyurularak öğrencilerin derse hazır gelmeleri sağlanmalıdır. özellikle son yıllarda sınavlarda çıkmış soruların çözümüyle öğrenci hazırlıkları teşvik edilmelidir.’’ dedi.

Zümre Başkanı , ………….. ‘’Tarih derslerinde ders özetleri, öğrencilerin ders konularını daha iyi öğrenmelerini sağlayacak tarzda bulmacalar, boşluk doldurma etkinlikleri vb. etkinlikler  verilmeli, test tekniğinin örneklerle öğretileceği özetler oluşturulmalı, konular işlenirken her aşamada YGS-LYS’de çıkmış sorular işlenmeli,örnek sorular sorulmalı,her üniteden sonra isteğe bağlı deneme amaçlı sınavlar yapılmalıdır,’’ dedi.

 1. Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması konusunda söz alan; …………..‘‘Okulumuzun bulunduğu Bursa ilinin binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip olması, her köşesinin tarihi mekan ve eserlerle dolu olması nedeniyle, derslerde işlenecek konuların özelliğine gore öğrencilerimizi geziye götürebiliriz.Okul İdaresi ve Öğrenci velileri ile birlikte hareket ederek ilimizde bulunan tarihi mekanlara geziler düzenlenebilir.’’ dedi
 1. 07 Eylül 2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ‘‘Öğrenci Başarısısnın Değerlendirilmesi’’ ile ilgili maddeleri

Derya AYDIN tarafından okundu.Ölçme değerlendirmede ortak hareket edilmesi yönetmeliğe uyulması belirtildi.

13.Tarih Dersleri Zümre Öğretmenleri olarak 2016-2017 eğitim öğretim yılında yapılacak  sınavlar aşağıdaki şekilde belirlendi.

9.,10.ve 11.sınıflarda okuttuğumuz derslerden 1.ve 2.dönemde 2’şer sınav yapılacaktır.

Ortak değerlendirme yapılabilmesine imkân vermek üzere 9.10. ve 11.sınıflarda okuttuğumuz derslerin 1.dönem ve 2.dönemki tüm sınavları Ortak Sınav ve sonuçları da Ortak Değerlendirme şeklinde yapılacaktır.

Sınavlardan once öğrencilere sınavlara hazırlık için çalışma notları verilecektir.

Sınavlar öncesi Zümre Toplantısı yapılacaktır.

Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince Zümre Toplantısı’nda hazırlanacaktır.

Sınav sonunda sorular ve cevap anahtarları öğrencilerin görebileceği panolara asılacak,ilan edilecektir.

Yazılı sınavların klasik / yoruma dayalı olarak yapılması esastır.Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir.

Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılacaktır.

Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları,ders-zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilecek.

Sınavlara katılmayanlar hakkında Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 48. Madde hükümleri uygulanacaktır.

Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması konusunda aynı yönetmeliğin 49.Madde hükümleri uygulanacaktır.

Performans değerlendirme kriterleri ve puanlama aşağıdaki tabloya göre yapılacaktır.

These persons have an appreciation, a sensitivity, and an understanding of life.

14.Tarih derslerinden 2016-2017 Öğretim yılında öğrencilerimize aşağıdaki proje ve performans konularının verilmesi kararlaştırılmıştır.

TARİH -9

 • Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Takvimler
 • İlkçağ Anadolu Uygarlıkları
 • İlkçağ Mezopotamya Uygarlıkları
 • Mezopotamya Medeniyetinin Dünya Kültür ve Medeniyetine Katkıları
 • Mısır Uygarlığı
 • Orta Asya Uygarlığı
 • İslamiyet’ten önceki Orta Asya’da Kurulan Türk Devletleri ve Bu Devlerin Kültür ve Medeniyeti
 • Asya Hun Devleti’nin Siyası Hayatı ve Mete Han Dönemi.
 • Göktürkler ve Orhun Abideleri.
 • Uygurlarda Kültürel Hayat.
 • Hz. Muhammed Dönemi Savaşları’nın Sebepleri, Sonuçları ve İslam Tarihi’ndeki Önemleri.
 • Dört Halife Dönemi
 • İslam Dünyası’nda Derin Ayrılıklara Neden Olan Olaylar (Cemel Vakası,Sıffin Savaşı,Hakem Olayı ve  Kerbela Olayı).
 • İslamiyetin Türk Dünyasındaki Etki ve Değişimleri
 • Türkiye Tarihi Açısından Etkili Olan Savaşların Sebepleri ve Sonuçları ( Pasinler, Malazgirt ve Miryakefalon avaşları).
 • Anadolu’nun Türkleşmesi
 • Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde Ermenilerin Durumu.
 • 24 Oğuz boyu, boyların özellikleri ve sembolleri
 • Türk-İslam Bilginleri
 • Türkiye Selçuklu Devleti ve Haçlılar
 • Kösedağ Savaşı ve Sonuçları
 • Malazgirt Savaşı Sonrası Anadolu’da Kurulan Türk devlet ve Beylikleri (1.Beylikler Dönemi)
 • Kösedağ Savaşı Sonrası Anadolu’da Kurulan Beylikler (II.Beylikler Dönemi)

 

TARİH – 10

 • Türklerin Rumeli’ye Geçişi ve Osmanlı-Haçlı Savaşları.
 • Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu’nda Ahileri Etkisi.
 • Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyüyüp Gelişmesini Sağlayan Faktörler.
 • Orhan Bey,1.Murat ve Yıldırım Bayezid dönemlerinde Anadolu Türk Siyasi Birliği’ni Sağlama Faaliyetleri.
 • Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalar.
 • 1. Bayezid döneminde devlet düzenini yerleştirmek içi yapılan Siyasi ve Kültürel faaliyetler.
 • Ankara Savaşı’nın sebebi, gelişmesi, sonuçları ve Fetret Dönemi.
 • İstanbul’un Fethi’nin Türk ve dünya Tarihi açısından sebepleri, gelişmesi, sonuçları ve önemi.
 • Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi ve Sonuçları.
 • Osmanlı Devleti’nin Toprak Sistemi.
 • Osmanlı Devleti’nin İskan Siyaseti
 • Osmanlı Devleti’nin Ordu Teşkilatı.
 • Coğrafi Keşifler ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri.
 • Fransız İhtilali ve Osmanlı Devleti’ne etkileri
 • Sanayi İnkılâbı ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri,
 • Divan-ı Hümayun’un işleyişi, görevleri ve üyelerinin yetki ve sorumlulukları
 • Osmanlı Devleti’nde Merkez Yönetimi.
 • Osmanlı Devleti’nde Eyalet ve Taşra Yönetimi.
 • Yeniçeri Ocağı,kuruluşu,faaliyetleri ve sonu.
 • Tımarlı Sipahiler,kuruluşu,faaliyetleri ve sonu.
 • Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan I.Dünya Savaşı başlangıcına kadar Ermeni Meselesi.
 • 17.Yüzyılda Çıkan İç İsyanlar Sebep ve Sonuçları
 • 17.Yüzyıl Islahatları
 • III.Selim Dönemi Islahatları
 • II.Mahmut Dönemi Islahatları
 • 20.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Katıldığı Savaşlar
 • Mısır Sorunu ve Çözümü
 • Boğazlar Sorunu
 • Osmanlı Devleti’nde Lonca Teşkilatı ve Faaliyetleri
 • Osmanlı’dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okullar.
 • Kapitülasyonların Veriliş Nedenleri, Gelişimi Ve Sonuçları.
 • Nene Hatun’un Erzurum savunmasındaki rolü ve Aziziye Tabyalarının önemi

T.C İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK – 11

 • 1. Dünya Savaşı’nın sebepleri, sonuçları ve savaş hakkında bilgi.
 • Milli Cemiyetler ve Milli varlığa düşman cemiyetlerin amaçları ve çalışmaları.
 • Mondros, Sevr, Mudanya ve Lozan Antlaşmalarının maddeleri ve bu antlaşmalara zemin hazırlayan olaylar.
 • TBMM’nin açılması; açılmasına zemin hazırlayan olaylar ve TMMM’ye karşı çıkan ayaklanmalar.
 • Devlet ve toplum kurumlarının çağdaşlaşması konusunda yapılan inkılaplar.
 • Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri
 • Cumhuriyet’e Yönelik Tehditler ve Sonuçları
 • Atatürçülüğün Temel ilkeleri ve Bütünleyici ilkeler.
 • Atatürk’ün hayatı, aldığı eğitim, katıldığı savaşlar, siyasi faaliyetleri ve fikirleri.
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Musul Sorunu ve Sonucu
 • Boğazlar Sorunu ve Sonucu
 • Hatay Sorunu ve Sonucu
 • Kazım Karabekir’in Hayatı
 • Lozan Barış Konferansı ve Antlaşması.
 • Ermeni Sorunu,1915 Olayları ve Kurtuluş Savaşı’nda Ermenilerin Faaliyetleri

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

 • Paris Barış Konferansı hakkında araştırma yapınız.
 • Basmacı Hareketi: Türkistan’da Bolşevik İdaresine karşı yapılan mücadele hakkında araştırma yapınız.
 • 1929 Dünya Ekonomik Bunalımının sebep ve sonuçlarını araştırınız.
 • Meiji Restorasyonu: Meiji Dönemi ile ilgili araştırma yapınız.
 • 1.  Dünya Savaşı’nda Türk Dış Politikasını araştırınız.
 • 1. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye Etkilerini araştırınız.
 • Truman Doktrini ve Marshall Planı ile ilgili araştırma yapınız.
 • Kore Savaşı’nı araştırınız.
 • Vietnam Savaşı’nı araştırınız.
 • Türkiye’nin AB Serüvenini araştırınız.
 • Körfez Savaşları hakkında araştırma yapınız.
 • Cemiyet-i Akvam: Milletler Cemiyetinin kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında araştırma yapınız.
 • Balkan Antantı ve Sadabat Paktı hakkında araştırma yapınız.
 • NATO-Varşova Paktı hakkında araştırma yapınız.
 • Kıbrıs sorunu ile ilgili araştırma yapınız.
 • Adolf Hitler ile ilgili biyografi çalışması yapınız.
 • Filistin Kurtuluş Örgütü: Filistin Kurtuluş Örgütünün mücadelesini araştırınız.
 • 17 Ağustos Depremi ve Sonrasında ortaya çıkan sorunlarla ilgili araştırma yapınız.
 • Küresel ısınma ve Kyoto Protokolü ile ilgili araştırma yapınız.
 • Çevre Kirliliği ile ilgili araştırma yapınız.

Proje Ödevi alan öğrenciler Kasım ayının 4. Haftasında tespit edildikten sonra ödev konularının bu hafta içinde  öğrencilere verilmesine  karar verildi.Ayrıca öğrencinin ödev için hazırlık ve yazım safhalarında daima öğretmeni ile görüş alışverişi içerisinde bulunması  konularında dikkatleri çekilip, yararlanacağı kaynaklar ile kaynaklara ulaşabilecekleri yerlerin öğrencilere bildirilmesi konusunda yardımcı olunmasına karar verildi. Ödev yapımındaki asıl amacın; araştırma-planlama, yeteneklerin geliştirilmesi,ilmi bir araştırmanın yapılmasının yöntem ve tekniklerinin öğretilmesi olduğu belirtildi.

 1. Zümre Başkanı …………… ; ‘‘Öğrencilerin ders yılı süresince; okul içinde, YGS ve LYS Sınavlarında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda elde ettikleri başarılar, Tarih derslerinde proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilmelidir. ‘’ dedi.Bu durum diğer öğretmenler tarafından da oybirliği ile kabul edildi.

16.Zümre toplantısı hayırlı olsun dilekleri ve bu toplantının öğretmenler arasında kaynaşma ve yakınlaşmaya vesile olması ve daha iyi ve kaliteli bir eğitim-öğretim yılı olması temennileriyle bitirilmiştir.

 TARİH DERSİ ZÜMRE TOPLANTISI İMZA SİRKÜSÜ

 

SIRA NO ADI SOYADI ÜNVANI İMZA
1.        TARİH ÖĞRETMENİ

 

 

 

2.          TARİH ÖĞRETMENİ  

 

3.        TARİH ÖĞRETMENİ  

 

4.        TARİH ÖĞRETMENİ  

 

 

08/09/2019

UYGUNDUR

…………………………………..

Okul Müdürü

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here