Öğretim Programları İnceleme ve Değerlendirme Raporu

0
2654

Eğitim Reformu Girişimi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 12 Temmuz 2004 tarih ve 114, 115, 116, 117 ve 118 sayılı kararları ile ilköğretim 1–5. sınıfları için hazırlanan Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ile Fen ve Teknoloji derslerinin öğretim programlarını incelemek ve değerlendirmek üzere bir komisyon kurdu.

Yeni müfredatı değerlendiren komisyon, çalışmalarını bir rapor olarak 21 Haziran 2005’te Sabancı Üniversitesi Karaköy Minerva Han’da düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaştı.

ERG, iyi eğitim kavrayışında hem eğitimde sosyal adaleti vurgulamakta hem de çoğulcu, demokratik ve küreselleşmiş bir dünyada kendi ayakları üzerinde durabilecek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yetiştirme gereği üzerinde durmaktadır.

Bu noktada, eğitimin kalitesi konusu gündeme gelmektedir. Kalitenin içerik boyutunda öğretim programlarının taşıdığı önem açıktır. İlköğretim 1. kademesinde köklü ve kapsamlı bir içerik değişikliği hazırlanmış, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında pilot uygulamalarla sınanmış ve 2005-2006 eğitim-öğretim yılında bütün ilköğretim okullarında hayata geçirilmiştir. Elinizdeki rapor, temel derslerdeki yeni öğretim programlarına ilişkin değerlendirme sonuçlarını içermektedir ve öğretim programı inceleme dizisinin ilk raporunu oluşturmaktadır.

Amacımız, öğretim programlarının ve eğitime ilişkin tüm politika karar ve değişikliklerinin, dar çekişmeler çerçevesinde değil, gençlerimizin tamamının kaliteli bir eğitim alması temel yaklaşımı çerçevesinde ele alınmasına katkıda bulunmaktır.

Değerlendirme, ölçüte dayanarak bir ürünün değeri hakkında karar verme işlemidir.

Bu tanımdan hareketle değerlendirme sürecinin genel olarak üç aşamayı içerdiği söylenebilir. Birinci aşama ölçüt ya da ölçütler takımına karar vermektir. İkinci aşama bu ölçütlere göre veri toplama ve sonuncu aşama da bu verilerden hareket ile ürünün değeri, niteliği, kullanılabilirliği, etkililiği ve önemi konusunda bir yargıya varmaktır. Bir öğretim program› ile ilgili dört ayrı boyutta değerlendirme yapılabilir. Bunlar; kapsam, girdi, süreç ve ürün boyutlardır. Kapsam boyutu daha ağırlıklı olarak doküman incelemeyi, girdi, süreç ve ürün boyutlar ise uygulamaları incelemeyi gerekli kılmaktadır.

Bir değerlendirme çalışmasında, veriler çok değişlik yollarla toplanabilir. Bunlar, uzman, öğretmen, yönetici, öğrenci ve veli görüşleri, sınıf içi gözlemler, öğretim Programının öğrenciler için öngördüğü özelliklerin doğrudan ölçülmesi olabilir.

Çok yönlü veri toplama bir öğretim programın her yönüyle ele alması açsından önemlidir. Bu rapor, sadece uzman görüşüne dayalı doküman incelemesine dayanmaktadır.

Yeni öğretim programları inceleme ve değerlendirme raporunun tamamını görüntüleyin…>

Kaynak: ERG (Eğitim Reformu Girişimi)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here