En belirgin özelliği sürekli değişiklik olan bilgi toplumuna geçiş, bugünün toplumlarının yeniden yapılanması gereğini doğurmuştur. Süregelen ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelerden etkilenmeyen meslek ya da birey yoktur. Yeni gelişmelere ayak uydurmak tüm bireyler için neredeyse zorunlu hale gelmiştir. Candy’ye (2002) göre değişikliklere ayak uyduramayanlar geride kalacak, iş bulmaları ve diğerleriyle rekabet edebilmeleri giderek güçleşecektir. Mevcut ve statik bilgi birikimi artık sürekli artan bilgi, değişen iş ortamları, sürekli gelişen teknoloji ve küreselleşme ile başa çıkabilmek için yeterli değildir.

BİLGİ OKURYAZARLIĞI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENME

İçinde bulunduğumuz çağın en önemli özelliklerinden biri “değişimdir”. Var olan bilgi ve teknolojiler, meslekler, iş tanımları, gereksinim duyulan beceriler, dolayısıyla gereksinim duyulan insan gücünün nitelikleri sürekli olarak değişmektedir.

You must learn one thing. The world was made to be free in. Give up all the other worlds Except the one in which you belong.

21. yüzyılda en temel değer bilgidir. Bilgi dünya ekonomileri için yaşamsal önem taşıyan bir kaynak, teknolojik ve bilimsel değişim için önemli bir unsurdur Kuşkusuz eğitimin de temel unsurudur. Öğrenciler, işçiler gibi her kesimden birey için bir çok zorluk yaratmaktadır: Günümüzde bilginin aşırı artması, bilgi yüklemesi, insanların bilginin güvenirliliğini doğrulamak için bilgiyi onaylamalarını ve değerlendirmelerini gerektirmektedir. Bilgi kuşkusuz ki;

 • Yaratıcılık ve yenilik için önemli bir unsur,
 • Öğrenme ve düşünme için temel bir kaynak,
 • Daha bilgili vatandaşlar oluşturmada bir anahtar,
 • Vatandaşların akademik yaşamlarında, iş yaşamlarında ve hatta günlük yaşamlarında daha iyi sonuçlar elde etmelerini sağlayan bir faktör,
 • Sosyo-ekonomik gelişim için de önemli bir kaynaktır.

Bilgi Okuryazarlığı ve Yaşam Boyu Öğrenme İlişkisi

Bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip olanlar da yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip olanlar da kendi kendini motive eder ve yönlendirir. Kendi kendini yetkilendirir.  Sosyal ve ekonomik statülerine, toplumdaki rollerine ve yerlerine, cinsiyetlerine, ırklarına, dinlerine ya da etnik kökenlerine bakmaksızın bütün yaş gruplarındaki bireylere yardım etmeyi amaçlarlar.

B6 basamakları aşağıda verilmiştir:

 • Bilgi Gereksinimini Tanımlama: Bilgi problemin tanımlanması ve ne tür bilgiye gereksinim olduğunun belirlenmesi,
 • Bilgiyi Arama: Bilgi gereksinimini karşılayacak kaynakların ve bilgi arama stratejilerinin belirlenmesi,
 • Bilgiyi Bulma: Bilgi arama stratejilerinin kullanılmasıyla bilginin bulunduğu farklı kaynaklara ulaşılması ve problemi çözecek bilginin, kaynakların içinden bulunması,
 • Bilgiyi Kullanma: Bulunan bilginin okunması ve özümsenmesi,
 • Sentez Yapma: Çeşitli kaynaklardan elde edilen bilginin bir araya getirilerek bütünleştirilmesi, yeniden düzenlenerek sunulması (iletilmesi),
 • Değerlendirme: Ürünü ve süreci değerlendirerek ürünün gereksinimi karşılayıp karşılamadığı konusunda karar verilmesidir.

“Yaşam Boyu öğrenen” ne çeşit becerilere sahiptir? Bu beceriler nasıl öğretilir?  Bunlar her kesim (öğrenciler, öğretim elemanları) için farklı farklı tanımlanabilir. Öğrenciler için, “ihtiyaçlarını karşılamak  için gerekli olan beceriler, farklı şeylerle zihne meydan okumak”, “okuma ya da etkinlikler yoluyla meydan okumaya devam etmek” , “öğrenmeye devam edebilmek için nasıl öğreneceğini öğrenmek”, “nereye bakacağını  bilmek”, “hangi kaynakların kullanılabilir olduğunu bilmek, böylece ihtiyaç duyulan olan bilgiye ulaşmak”  olarak tanımlanırken,  öğretim elemanları  için ise “Yaşam Boyu Öğrenme sürekli inceleme, soruşturma ve kişinin kendi uzmanlık alanında veya diğer ilgi alanlarında bilgi araştırması davranışı”, “içsel bir ilgiyle bir şeye veya bazı amaçlara bilgi toplamak için ileriye dönük bir çaba” olarak tanımlanabilir.

Özetle, yaşam boyu öğrenen bireyin özellikleri incelendiğinde, 

 • “Meraklı” ,
 • “Yeni gelişmelerle ve konularla ilgili”,
 • “bilgi okuryazarı”
 • “örgütleme becerilerine sahip”
 • “Öğrenme becerilerine sahip”  olma olarak sıralandığı görülmektedir.

Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri nelerdir?

 •  Bilgi ve iletişim teknolojileri becerileri”,
 • “Çoklu yollarla öğrenebilme”,
 • “öğrenme anahtarına sahip olma yani doğru soruları sorabilme”,
 • “Eleştirel Okuma”,
 • “Araştırma Becerileri” ,
 • “bilgiyi toplama, bilme ve kullanma”,
 •  “Neyin değerli olduğunu neyin olmadığını ayırt etme”,
 • “Neyin öğrenilmesi gerektiğinin farkında olma”,
 • Bir öğrenme planını takip etme (Shuman ve ark., 2005)

Yaşam boyu öğrenmenin amaçlarını üç temel başlık altında toplamak mümkündür:

 • Niteliği yüksek iş gücü oluşturmak/yetiştirmek,
 • daha başarılı bir yaşam için kişisel gelişmeyi sağlamak ve
 • daha güçlü bir toplum oluşturmak (Chapman ve Aspin, 1997).

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here